ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΑΙΘ)

    Η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα της προσωπικότητας του μαθητή και στην ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, κάνει επιτακτική την ανάγκη οριοθέτησης και της θέσπισης λειτουργικών κανόνων στον σχολικό χώρο.

    Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από την σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και έχουν σαν σκοπό να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών στις μεταξύ τους σχέσεις και στις σχέσεις τους με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Οι βασικές αρχές που διέπουν τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου μας είναι:

Ø      Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας .

Ø      Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των μελών.

Ø      Η δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας ,αλληλεγγύης και υπευθυνότητας που προάγουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Ø      Η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων όπου  η πειθαρχία αποτελεί μέσο για την προσωπική πρόοδο κάθε ατόμου.

Ø      Η δυναμική των κανόνων και η αναπροσαρμογή τους με κριτήριο τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

·                Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας:

        α. Τα παιδιά που φοίτησαν σε Νηπιαγωγείο και σύμφωνα με τη νομοθεσία ανήκουν στην   γεωγραφική περιοχή του σχολείου,

        β. Όσα έχουν αδέλφια τα οποία φοιτούν ήδη στο σχολείο,

        γ.  Τα παιδιά των αποφοίτων

·                 Οι εγγραφές στο σχολείο αρχίζουν και λήγουν στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει ο νόμος. Η εγγραφή διενεργείται από τους γονείς ή κηδεμόνες. Η έννοια και η έκταση της κηδεμονίας ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.(Ν.201/αρθρο7)

·                 Στις άλλες τάξεις του Δημοτικού επανεγγράφονται οι μαθητές που φοίτησαν στο Σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος και σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, μαθητές από άλλα σχολεία μετά από έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α1.Προσέλευση-Αποχώρηση μαθητών

      Η προσέλευση των μαθητών γίνεται από τις 7:55 ως τις 8:10 π.μ. από την πίσω είσοδο του σχολείο που βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Παπά.

Oι μαθητές που μετακινούνται με το λεωφορείο, αν έρθουν νωρίτερα, παραμένουν σ’ αυτό μέχρι να έρθει ο εκπαιδευτικός υπηρεσίας. Οι  μαθητές αφήνουν τις σάκες τους στην τάξη τους και προσέρχονται στον χώρο προσευχής.

     Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την προσέλευσή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου (τάξεις, διαδρόμους και αύλειο χώρο)-εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ενημέρωσης του εκπαιδευτικού και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.

   Η καθυστερημένη προσέλευση οδηγεί σε διακοπή του μαθήματος και την ενθάρρυνση της άποψης ότι μπορεί ο μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες.

 Σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές καθυστερήσουν και έρθουν την ώρα της προσευχής, στέκονται στο πλάι και περιμένουν με υπομονή .Εφόσον η πόρτα έχει κλειδώσει, θα προσέλθουν στο χώρο του σχολείου από την μπροστινή είσοδο της οδού Παύλου Μελά συνοδευόμενοι από τον γονέα/ κηδεμόνα κατά το 1ο διάλειμμα 9:40-!0:00 π.μ και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.

 Για λόγους ασφαλείας η πόρτα εισόδου θα κλειδώνει στις 8:20π.μ.

Η πόρτα θα ανοίγει:α)Στις 12:25 για την αποχώρηση των μαθητών της Α και Β τάξης. β)Στις 13:15  για τις τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ. γ)Στις 14:00 εφόσον προβλέπεται επτάωρο από το πρόγραμμα της ημέρας για τις τάξεις Ε και ΣΤ.

 Όταν έχει κακοκαιρία οι μαθητές της Α και Β τάξης αποχωρούν από την μπροστινή είσοδο της Π. Μελά. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορείο αποχωρούν καθημερινά στις 14:00 μ.μ, αφού καταμετρηθούν από τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό,  από την ίδια είσοδο καθώς και οι

μαθητές του Ολοήμερου.

     Οι γονείς και κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολνούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

     Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

 

Α2.Ώρες λειτουργίας του σχολείου

   Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.10΄π.μ. κάθε μέρα και λήγουν στις 14.00΄μ.μ σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος που ισχύει κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

   Το Ολοήμερο Σχολείο λειτουργεί από τις 12.35΄μ.μ και λήγει  στις 16.15΄μ.μ. ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που ισχύει κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου:

Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Διαμορφώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων με βάση αυτές τις αποφάσεις και μοιράζεται στα παιδιά από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου.

08:00−08:10 (*1)

10΄

Υποδοχή μαθητών

08:10 −09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)

09:40−10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00−11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)

11:30 − 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45 −12:25

40΄

5η ώρα(*2)

12:25 − 12:35

10΄

Διάλειμμα

12:35 − 13:15

40΄

6η ώρα

13:15 − 13:20

Διάλειμμα

13:20 − 14:00

40΄

7η ώρα για τις Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις

Ολοήμερο

 

12:35 - 13:15

1η Διδακτική ώρα

13:15 - 13:20 Διάλειμμα

13:20 - 14:00

2η Διδακτική ώρα

14:00 - 14:40 Φαγητό - Ξεκούραση - Χαλάρωση

14:40 - 14:50

Διάλειμμα

14:50 - 15:30

 3η Διδακτική ώρα

15:30 - 15:40 Διάλειμμα

15:40 - 16:15

 4η Διδακτική ώρα

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

 

Προσευχή

   Η πρωινή συγκέντρωση μπροστά στον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων αποτελεί το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Είναι η μοναδική ευκαιρία σε καθημερινή βάση ,όπου η σχολική κοινότητα μπορεί να είναι συγκεντρωμένη και γίνονται οι αναγκαίες ανακοινώσεις και επισημάνσεις για το εκπαιδευτικό έργο.

  Στις 8:10 πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών στο προαύλιο του σχολείου. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν η προσευχή πραγματοποιείται στον χώρο εκδηλώσεων. Οι αλλόθρησκοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μην μετέχουν αλλά οφείλουν να σέβονται την ιερότητα της στιγμής .

 

Β1.Φοίτηση

     Η φοίτηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία είναι υποχρεωτική. Γι αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική ,ενεργός και συστηματική. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των διδακτικών ωρών , δείχνουν τη σπουδαιότητα του σχολείου και του σεβασμού που πρέπει να υπάρχει στην αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης γι α διάφορους λόγους (υγείας, οικογενειακούς ) εφαρμόζονται οι νόμοι που ισχύουν.

     Κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του μαθητή και εφόσον συμφωνούν οι γονείς, αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, που δεν καλύπτεται από κατά νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, να ενημερώνεται τουλάχιστον η Διεύθυνση του σχολείου.

Οφείλουν να έχουν προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή πλήρως συμπληρωμένο έως το τέλος Σεπτεμβρίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών τους στα ολοήμερα τμήματα (Υπεύθυνες Δηλώσεις, Βεβαιώσεις εργασίας και αιτήσεις εγγραφής). Διαφορετικά το παιδί τους θα παρακολουθεί μόνο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δε θα συμμετέχει στις δραστηριότητές του και πιθανόν να μην βαθμολογηθεί γι’ αυτό το μάθημα στο αντίστοιχο τρίμηνο. (ΥΠΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89 )

 

Β2.Απουσίες

     Σε περίπτωση απουσίας μαθητή /τριας πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο το αργότερο τη δεύτερη μέρα και ο γονέας /κηδεμόνας να δικαιολογεί τις απουσίες με υπεύθυνη δήλωση ή με ιατρική γνωμάτευση, για απουσία μεγαλύτερη των δύο ημερών. Η ενημέρωση των απόντων για τη διδακτέα ύλη γίνεται από συμμαθητές τους στα πλαίσια των αρχών της αλληλοβοήθειας και της συνεργασίας.

 

Β3.Ενδυμασία -Εμφάνιση

    Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο με ευπρέπεια. Τόσο η ενδυμασία τους όσο και το κούρεμά τους δεν πρέπει να προκαλεί και να αποτελεί  αιτία σχολίων. Οι μαθητές της Στ τάξης του σχολείου ,οι οποίοι συνοδεύουν τη σημαία σε σχολικές εκδηλώσεις ,σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να φορούν την ενδυμασία της παρέλασης.

 

Β4.Σχολικοί χώροι-Διάλειμμα

Κυλικείο

    Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού. Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΟΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας(.ΦΕΚ242/9-2-2014)Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.

 

Βιβλιοθήκη

     Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη(2000 βιβλίων περίπου) σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλίο  για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. Το δανειζόμενο βιβλίο της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφεται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλο  καινούργιο.

ü      Φροντίζουν για την διατήρηση της  καθαριότητας και της ευταξίας των εσωτερικών και  εξωτερικών χώρων. Πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους  απορριμμάτων   και γίνονται  παράδειγμα προς μίμηση.

ü      Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αίθουσες διδασκαλίας , τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που το σχολείο θέτει στη διάθεσή τους και να αποφεύγουν να γράφουν επάνω στα θρανία, στους τοίχους κτλ. Κάθε υλική ζημιά βαρύνει τους γονείς /κηδεμόνες του μαθητή.

 

Διάλειμμα

   Η συμπεριφορά των μαθητών στην αυλή του σχολείου ,πρέπει να διέπει τους κανόνες του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης, της χαράς και της ξεγνοιασιάς.

Ø      Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος , το οποίο είναι χρόνος παιχνιδιού , ανάπτυξης, κοινωνικών σχέσεων, ικανοποίησης βιολογικών αναγκών, όλοι οι μαθητές /τριες εξέρχονται στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται να παραμένουν μέσα στις αίθουσες και γενικότερα στο διδακτήριο.

Ø      Οι μαθητές /τριες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ,όταν κατευθύνονται στο προαύλιο ή όταν κατευθύνονται προς τις αίθουσες τους απαγορεύεται να τρέχουν, να σπρώχνονται, να συνωστίζονται ή να διαπληκτίζονται.

Ø      Όλοι οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας με ευθύνη των εκπαιδευτικών της τάξης .Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε άλλες αίθουσες και να πειράζουν τις σάκες άλλων μαθητών.

Ø      Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν να φάνε και να ικανοποιήσουν τη σωματική τους ανάγκη. Παίζουν και κινούνται  χωρίς προβλήματα και χωρίς να μαλώνουν στους χώρους που τους υποδεικνύουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί. Δεν παίζουν ποδόσφαιρο με μικροαντικείμενα ή μπάλες.

Ø      Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν  επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο ,ορίζεται από τους δασκάλους υπηρεσίας ο χώρος παραμονής τους. Οι αδιάθετοι μαθητές κάθονται στον χώρο των εκδηλώσεων. Κανένας  δε μένει μέσα στην αίθουσα σε ώρα διαλείμματος.

Ø      Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες σύμφωνα με το φύλο τους και δεν εισέρχονται στις τουαλέτες του άλλου φύλου και των εκπαιδευτικών για

      κανένα λόγο. Τηρούν τους κανόνες υγιεινής (τα χαρτιά στους κάδους,               πλύσιμο των χεριών, κλείσιμο της βρύσης).

Ø      Αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

 

Β5.Συμπεριφορά-Δικαιώματα –Υποχρεώσεις μαθητών

    Η τάξη και η ηρεμία είναι προαπαιτούμενες συνθήκες κατά τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να παραχθεί σχολικό έργο στον γνωστικό ,ψυχοκινητικό και συναισθηματικό τομέα.

ü      Κάθε μαθητής που εγγράφεται στο σχολείο είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να διατηρεί την καλή εικόνα του σχολείου τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Οι καλοί τρόποι και η ευγένεια χαρακτηρίζουν τον μαθητή του σχολείου στις σχέσεις του με τον διευθυντή ,τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου.

ü      Οι μαθητές σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους στη μάθηση αποφεύγουν συμπεριφορές που οδηγούν σε διάσπαση προσοχής.

ü      Απαγορεύονται οι χειρονομίες, οι χειροδικίες, τα επικίνδυνα παιχνίδια, η επιθετικότητα ,η σωματική, η λεκτική και ψυχολογική  βία.

ü      Προσέχουν στο μάθημα και ζητούν τον λόγο για να λύσουν τις απορίες τους, να διατυπώσουν την άποψή τους και μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

ü      Σέβονται τους συμμαθητές τους ,συνεργάζονται μεταξύ τους και συμπεριφέρονται με ευγένεια και λεπτότητα δίχως να προσβάλλουν ή να θίγουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των συμμαθητών και του εκπαιδευτικού.

ü      Έχουν μαζί τους τα βιβλία και τα τετράδια που ορίζει το πρόγραμμα της ημέρας.

ü      Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το νόμο από το μάθημα των Θρησκευτικών παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν παρακολουθούν τη διδασκαλία και ασχολούνται με τα άλλα του  μαθήματα. Εναλλακτικά μπορούν να παρακολουθούν μάθημα άλλης ειδικότητας.

ü      Μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδό τους και τους τρόπους βελτίωσής τους με τη λήξη της διδακτικής ώρας και εφόσον ο /η εκπαιδευτικός δεν έχει υπηρεσία.

ü      Δεν πειράζουν τα πράγματα των άλλων.

ü      Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πάνε στην τουαλέτα μόνο σε έκτακτη ανάγκη και με συνοδεία συμμαθητή/τριας.

ü      Σε περίπτωση που θέλουν να βγουν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ,ζητούν την άδεια του εκπαιδευτικού ο οποίος και θα κρίνει αν θα επιτρέψει την έξοδο του μαθητή.

ü      Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο.

ü      Όταν έχουν Γυμναστική μετακινούνται χωρίς να κάνουν φασαρία, σεβόμενοι τους συμμαθητές τους, που εκείνη την ώρα κάνουν κάποιο άλλο μάθημα.

ü      Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών ,αναψυκτικών, τσίχλας την ώρα του μαθήματος.

ü      Όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα οι μαθητές ,μετά από άδεια του εκπαιδευτικού και αφού πάρουν  ότι χρειάζονται , εξέρχονται από την αίθουσα και βγαίνουν στην αυλή του σχολείου.

ü      Οι μαθητές του Ολοήμερου Σχολείου οφείλουν να φέρνουν το φαγητό τους κατά την πρωινή προσέλευση τους ή οι γονείς τους το μεσημέρι στη 1:15-1:20 και να το τοποθετούν στο ψυγείο της αίθουσας του Ολοήμερου.

ü      Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, την ισότιμη συμμετοχή και την τήρηση των κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου θεωρούνται παραπτώματα.

   Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή συμπεριφοράς και προτιμώνται σαν την έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Ωστόσο οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Το σχολείο υιοθετεί την πρακτική της επανορθωτικής συμπεριφοράς και όχι την τιμωρία. Σε  περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς μαθητή /τριας ο διευθυντής, ο εκπαιδευτικός, οι γονείς, ο σχολικός σύμβουλος , ο σύλλογος διδασκόντων  συζητούν και συναποφασίζουν  για τον τρόπο επανόρθωσης,  με στόχο τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή και ευτυχισμένα στο σχολικό περιβάλλον.

  Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ενέργειες  που πραγματοποιούνται είναι:

o       Παρατήρηση

o       Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό

o       Ενημέρωση του διευθυντή

o       Ενημέρωση και συζήτηση με τον γονέα / κηδεμόνα

o       Ενημέρωση του σχολικού συμβούλου

Μαθητής και εκπαιδευτικός υπό την εποπτεία του Σχολικού Συμβούλου ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητή και προσυπογράφουν πρωτόκολλο πρέπουσας συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

o       Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς μετά τη σύμφωνη γνώμη του γονέα /κηδεμόνα για συνεργασία και διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς.

o       Συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων

o       Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 (Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α') άρθρο 13 παρ. 8)

Επιπλέον μετά τη σύμφωνη γνώμη των γονέων /κηδεμόνων εφαρμόζεται:

o       Παραμονή στον χώρο της βιβλιοθήκης και διάβασμα κάποιου βιβλίου της επιλογής του, με την επιτήρηση εκπαιδευτικού κατά την ώρα του διαλείμματος.

o        Αποχή από το μάθημα της γυμναστικής .

 

Β6. Σχολικές Δραστηριότητες

·         Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις σχολικές εκδηλώσεις εθνικές, θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις, εκκλησιασμό. Εφαρμόζουν  καινοτόμα προγράμματα, περιβαλλοντικές δράσεις(ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, λαδιού )παίρνουν πρωτοβουλίες ,διατυπώνουν ιδέες και αναπτύσσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών.

·          Στις εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι μαθητές αντιλαμβανόμενοι την παιδαγωγική σπουδαιότητα τους, συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ήθος ακολουθώντας το πρόγραμμα,  που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

 

Β7.Υγεία Μαθητών

Σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου μαθητή ή μαθήτριας, άμεσα χορηγούνται οι πρώτες βοήθειες από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή τον γυμναστή του σχολείου. Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρότερος ο μαθητής μεταφέρεται με την συνοδεία εκπαιδευτικού στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το σχολείο και παράλληλα ενημερώνονται οι γονείς – κηδεμόνες του μαθητή.

   Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν χορηγούν κανένα φάρμακο στους μαθητές και αν πρέπει να χορηγηθεί κάποιο φάρμακο  οι γονείς – κηδεμόνες συνεννοούνται με τον διευθυντή του σχολείου και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος που ανήκει ο μαθητής και προσέρχονται οι ίδιοι στο σχολείο, προκειμένου να χορηγήσουν το συγκεκριμένο φάρμακο.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Γ1. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

     Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

     Το Σχολείο συνεργάζεται στενά και αρμονικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη στήριξη του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου του, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου.

      Όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων γίνεται αποδέκτης παραπόνων για έκπτωση του εκπαιδευτικού έργου ή της παιδαγωγικής λειτουργίας, θα πρέπει να ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου, η οποία και έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του οποιουδήποτε προβλήματος.

 

Σχολική ιστοσελίδα

     Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr) αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Γ2.Γονείς και κηδεμόνες

     Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

      Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

     Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, θα πρέπει το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή να ενημερώσει άμεσα το Διευθυντή του σχολείου.

    Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που ενημερώνεται σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με το σχολείο.

     Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις  (Νόμος Πλαίσιο 1566/85 άρθρο 1 παρ. α και β) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.

     Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

     Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

     Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

    Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης.

     Προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.

     Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου ή στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τον Διευθυντή).

     Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς..

     Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2384023355) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

          Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.

       Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου τους.

 

Γ3.Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

     Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

 Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών για την ενημέρωση γονέων  είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr).

     Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών,  πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας.

     Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.

  • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία.

  • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον Εκπαιδευτικό του τμήματος.

  • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου.

  • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.

  • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

    Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση.

    Οι γονείς-κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτιρίου ή στην ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr) στην καρτέλα "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ".

Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία ειδοποιείται και φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών.

 

Γ4.Διαζύγιο - διάσταση γονέων

 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο σχολείο τη σχετική απόφαση επιμέλειας δικαστηρίου.

 

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Δ1.Καθήκοντα αρμοδιότητες του Διευθυντή

   Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργό συμμετοχή στη ζωή του σχολείου και να επιμελείται την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ως εξής:

·                 Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξης ενός σχολείου λειτουργικού, δημοκρατικού και ανοιχτού στην κοινωνία.

·                 Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

·                 Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την τήρηση της πειθαρχίας, την καθαριότητα και αισθητική του σχολείου και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

·                 Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς.

·                 Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες όταν απουσιάζει εκπαιδευτικός, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα, ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

·                 Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας των μαθητών, καθώς και του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

·                 Συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρχές της παιδαγωγικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

·         Συνεργάζεται με τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση, φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

·         Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, αφού οι αποφάσεις του τότε θα έχουν μεγαλύτερο κύρος, καθώς θα προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς.

·         Ο Διευθυντής συνεργάζεται και με φορείς της τοπικής κοινωνίας και εκπροσωπεί το σχολείο.

 

Δ2.Καθήκοντα Διδασκόντων

    Το έργο των εκπαιδευτικών είναι υψηλής κοινωνικής ευθύνης και περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και τον ηγετικό ρόλο, αλλά επεκτείνονται και πολύ πιο πέρα ως εξής:

·                 Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

·                 Ενημερώνουν τη Διεύθυνση για απουσία μαθητή κατά την πρώτη ώρα.

·                 Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους.

·                 Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.

·                 Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

·                 Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να επιδιώκουν την συνεργασία για να υπάρχει ο ίδιος ρυθμός διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα.

·                 Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών.

·                 Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικών ολιγόλεπτων περιπτώσεων για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών.

·                 Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.

·                 Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.

·         Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

·         Φροντίσουν να ενημερώνονται για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών τους.

·                 Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και δεν καπνίζουν μέσα στο σχολικό χώρο

·                 Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός και υπάρχει άριστη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Ολοημέρου.

·                 Προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.

·                 Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν τις 8.00 π.μ. Όσοι δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη διδακτική ώρα στα πλαίσια προσφοράς εξωδιδακτικής εργασίας, για να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών.

 

Δ3. Καθήκοντα βοηθητικού προσωπικού

    Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της. Επίσης οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη. Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν. Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στην καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο της, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.